T.S.K. Sahil Güvenlik Komutanlığı Cankurtaran Talimatı

1. Su üstü ve su altı sporları işletmelerine ait can kurtarma teşkilatı ve yüzme için ayrılan sahalarda uygulanacak esaslar;

a. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
b. 24 Temmuz 2009 tarihli, 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği,
c. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği,
ç. 03 Mart 1990 tarihli, 20450 sayılı Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara ilişkin Yönetmeliği,
d. 28 Ocak 2008 tarihli, 26063 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği,
e. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23 Mayıs 2005 tarihli, 210101704-2005/1 sayılı ve “Su Üstü Sporları ile İlgili Güvenlik Kuralları” konulu Genelgesi,
f. 20 Ağustos 2008 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Talimatı, ile belirlenmiştir.

2. Su üstü ve su altı sporları haricinde kişi, kurum, kuruluş, belediye başkanlıkları vb. tarafından vatandaş ve turistlere kullanılan plaj işletmelerinin güvenli ve emniyetli hizmet verebilmesi için uygulanması gereken esaslar;

a. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
b. 28 Ocak 2008 tarihli, 26063 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği,
c. 20 Ağustos 2008 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Talimatı,
ç. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat 2009 tarihli, B050iLi0070002.440.449/1678 sayılı ve “Cankurtaran Bulundurulması” konulu yazısı, ile belirlenmiştir.

3. Bahse konu mevzuat göz önünde bulundurulduğunda plaj, su üstü ve su altı sporları işletmeleri ile bu tür yerlerden yararlanan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerinin sağlanabilmesi maksadıyla dikkat etmeleri gereken hususlar müteakip maddelerdedir.

a. Deniz kıyılarında denizden faydalanan kişilerin güvenliğinin sağlanması, bir boğulma olayı meydana geldiğinde harici kalp masajı, yapay solunum uygulanması veya Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bölgeye intikaline kadar geçen sürede su üstü arama ve kurtarma faaliyetlerinin yapılması maksadıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı (TSSFB) eğitim standartları ve programları çerçevesinde eğitim görmüş ve sertifikalandırılmış, gümüş cankurtaran belgeli ya da altın cankurtaran belgeli en az bir kişi olmak üzere plaj veya işletmenin büyüklüğüne göre yeterli sayıda cankurtaranın deniz kıyılarında yer alan işletme/plaj tesislerinde bulundurulması gerekmektedir.

b. Plaj işletmeciliği, su üstü/su altı sporu yapan kişi ve kuruluşlar, kıyıların toplum yararına kullanılmasını engellemeyecek şekilde kendilerine tahsis edilen alanda faaliyette bulunacak ve yapmış oldukları faaliyetler nedeniyle bölgeden faydalanan diğer kişileri rahatsız etmemelidir. İşletmeler bu konuda işletmeden yararlanan kişileri bilgilendirip uyarmalıdır.

c. Liman Başkanlıkları tarafından, İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu tarafından alınacak kararlar kapsamında, plaj veya su üstü/su altı sporları işletmelerine ait yüzme alanları ve su üstü/su altı sporları için belirlenen alanların, giriş-çıkış koridoru dâhil olmak üzere belirlenen şamandıralar ve işaret bayrakları ile birbirlerinden ayırt edilebilecek şekilde markalanmalıdır.

ç. Yüzmenin yasak olduğu yerlerde yüzmenin yasak olduğunu belirten levhalar Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak işletmelerce, işletmeden yararlanan kişilerin görebileceği yerlere konulmalıdır.

d. Su üstü ve su altı sporları için belirlenen alanlarda yüzmenin yasak olduğuna yönelik işletmelerden yararlanacak kişileri uyarmak maksadıyla Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere birkaç dilde hazırlanacak ikaza yönelik hususlar ile plaj kullanımına ilişkin konuları içeren panolarının hazırlanarak asılması/dikilmesi ilgili işletmelerce sağlanmalıdır.

e. Su üstü sportif faaliyet alanlarının; deniz trafiğinin yoğun olduğu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgesi Kanunu uyarınca belirlenmiş alanlar ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenmiş tarihi ve doğal SİT alanlarının dışında yapılması İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından sağlanmalıdır.

f. Su üstü ve su altı sporlarında hizmet verecek personelin mevzuatta belirtilen uygun yeterlilikte olması işletmelerce sağlanmalıdır.

g. Su üstü sporu faaliyetinde de bulunan plaj işletme tesisleri sorumlularınca, can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesine karşı kıyıda motorlu, fiber bir can kurtarma botu ve en az bir adet 6 kg’lık yangın söndürme cihazı bulundurulması sağlanmalıdır. Yüzme amaçlı kullanılan plajlarda da benzer önlemlerin alınması İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından alınacak kararlarla sağlanmalıdır.

ğ. Plaj işletmelerinde bulunması gereken can kurtarma botunda;

(1) Gümüş/altın bröveli bir cankurtaran,

(2) TSSFB tarafından verilen ilk yardımcı belgesine sahip bir ilk yardımcı,

(3) TSSFB tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenen miktarda ilk yardım malzemesi,

(4) En az 3 adet can yeleği, 1 adet can simidi, en az 3 adet olmak üzere yeterli sayıda imdat fişeği,

(5) Dalış tüpü, dalış yeleği, düzenleyici takımı, dalış elbisesi, ağırlık kemeri, maske, palet, şnorkel, dalış bıçağı, dalış bilgisayarı, dalış feneri, sinyal ipi (asgari 50 m.), oksijen seti, telsiz, dürbün, cankurtaran bayrağı bulundurulması ilgili işletmelerce sağlanacaktır. Bu hususlar İl/ İlçe Sportif Turizm Kurulları kararlarında da yer almalıdır.

h. Su üstü sporları faaliyetleri süresince faaliyeti icra ettiren işletme personeli ve faaliyete iştirak eden kişilerin can emniyet/güvenlikleri için can yeleği giymeleri ilgili işletmelerce sağlanmalıdır.

* Plaj işletmelerinde denizdeki faaliyetler kapsamında;

(1) Can kaybının önlenebilmesi,

(2) Boğulma faaliyetlerinin anlık olarak tespit edilebilmesi,

Emniyetli yüzme alanından uzaklaşan kişilerin zamanında ikaz edilebilmesi maksadıyla; plaj, yüzme alanını rahatlıkla görebilecek yeterli yükseklikte ve uygun sayıda en az bir cankurtaran nöbet kulesi bulundurulması ve söz konusu kulede ilk yardım eğitimi görmüş gümüş veya altın bröveli bir cankurtaranın bulundurulması ilgili işletmelerce sağlanmalıdır. Söz konusu işletme personelinde dürbün, düdük, megafon gibi malzemeler bulunmalıdır. Bu hususun plajlardan yararlanan kişilerin can emniyeti ve güvenliklerinin sağlanması maksadıyla İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu kararlarına dahil edilmesi önerilir.

i. İl/İlçe Sportif Turizm Kurulları tarafından belirlenen parkurlar dışında su üstü ve su altı sporları faaliyetinin icra edilmemesi ilgili işletmelerce sağlanmalıdır.

j. Denizde can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla gece şartlarında veya görüşün hava ve deniz şartları dolayısıyla kısıtlı olduğu zamanlarda su üstü sporuyla ilgili faaliyetlerin yapılmaması ilgili işletmelerce sağlanmalıdır.

k. Su kayağı, banana, paraşüt gibi su üstü sporları araçlarını çeken sürat motorlarında bu aracı kullanmayı bilen yeterli ehliyete sahip personelin dışında ilgili personele yardımcı olabilecek yeterli ehliyete sahip yardımcı bir personelin bulundurulması ilgili işletmelerce sağlanacaktır.Bu hususun İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu kararlarına dahil edilmesi önerilir.

l. Su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde kullanılan deniz araçlarının, su üstü sporu giriş-çıkış koridorunda yüzme alanlarındaki vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi maksadıyla 3 milden fazla sürat yapmaması ilgili işletmelerce sağlanmalıdır.

m. Su üstü sporu faaliyetinde kullanılan deniz araçlarının faaliyeti esnasında Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümlerine uygun hareket etmesi işletme personeli tarafından sağlanmalıdır.

n. İlgili işletmeler tarafından su üstü ve su altı sporlarının icrası sırasında meydana gelen kazalara ilişkin önemli durum bilgilerinin tutulması gereken jurnal defterine işlenmesi ve konuya ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu, 112 Acil Servis vb. ilgili makamlara derhal bilgi verilmesi sağlanmalıdır.

o. İşletmelerce su üstü sporları faaliyetlerinde kullanılan teknelerin isimlerinin tekne bordasında yer alması, liman kaydı olmayan teknelerin kullanılmaması sağlanmalıdır.

ö. Su altı ve su üstü sportif faaliyete katılan kişilerin isim bilgilerinin yer aldığı listenin işletmelerce kayıt altına alınması, kayıt edilecek defterin ilgili İl/İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden onaylı olması sağlanmalıdır.

p. Su altı ve su üstü sportif faaliyette bulunacak işletmelerin izin belgesinde belirtilen türün dışında faaliyette bulunmamaları işletmelerce sağlanmalıdır.

r. İşletmelerce doğal hayata zarar verilmemesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmalıdır.

s. İşletmelerin birbirinden ayırt edilebilmesi, izinsiz işletmelerin tespit edilebilmesi amacıyla sportif faaliyetlerde görevli işletme personelinin kullandığı kıyafette ilgili işletme isminin yazılı olmasının İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu kararlarına dahil edilmelidir.

ş. İcra edilen sportif faaliyetlerin ulusal spor federasyonları veya kuruluşlar, böyle bir federasyon ya da kuruluş yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş spor kurallarına uygun şekilde yapılması ilgili işletmelerce sağlanmalıdır.

t. Sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortasının yapılması işletme tarafından sağlanmalıdır.

u. Münferit olarak sportif turizm faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde faaliyetlerini genel güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirmelidir.

ü. Su üstü sporlarını organize eden kişi ve kuruluşlar, kullanacakları jet-ski, paraşüt teknesi, sürat motoru vb. deniz araçlarının tonilato ve denize elverişlilik belgeleri gibi gerekli belgelerini ilgili Liman Başkanlığı’ndan alarak işletmelerinde bulundurmalıdır.

v. Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin yapılacak tüm değişiklikler faaliyetten önce yazılı olarak ilgili İl/İlçe Sportif Turizm Kuruluna bildirilir. Sportif turizm faaliyetine katılanların bir listesi, istenildiğinde adı geçen Kurula veya Mülki Amire verilmek üzere ilgili işletmeler tarafından kayıt altında tutulmalıdır.

y. İşletmelerce, yapılacak sportif faaliyet türü, transfer aracını gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz transfer aracı bulundurmalıdır.

z. Sportif dalış faaliyetleri ile iştigal eden işletmelerde, sportif dalış faaliyeti esnasında iki kişilik arkadaş sisteminin uygulanması zorunludur. Dalış ikilisinin emniyeti açısından flamalı dalış şamandıraları kullanılmalıdır.

aa. Sportif amaçlı aletli dalış yapacaklar Sualtı Sporları Can Kurtarma ve Su Kayağı Federasyonu’nca verilmiş yeterlilik belgesine (Dalış Kartı) sahip olmalıdır.

ab. Eğitim amaçlı sportif gece dalışlarının, eğitmenlerin kontrolünde ve önceden izin alınarak yapılması ve sualtı sporları kulüpleri ile kuruluşları tarafından yapılan organizasyonlarda (sportif dalış turları, müsabakaları, eğitim dalışları) her türlü sorumluluk, organizasyonu yapan kuruluşa aittir.

ac. Plaj işletmelerince plajlarda 5 m. yükseklikte dikdörtgen şeklinde alt yarısı sarı, üst yarısı kırmızı renkte en az 2 adet cankurtaran hizmet bayrakları bulundurulmalıdır.

aç. Cankurtaranı diğer vatandaşlardan ayıracak şekilde cankurtaranlar tarafından cankurtaran üniforması giyilmelidir. Bu hususun İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu kararlarına dahil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

ad. TSSFB tarafından yayımlanan ilgili talimat gereğince özellikleri belirlenmiş kurtarma ipi, kurtarma topu, kurtarma tahtası, kurtarma kemeri, 1 adet cankurtaran düdüğü, en az bir adet megafon, en az iki adet olmak üzere uygun sayıda telsiz, oksijen seti, en az bir adet battaniye, her nöbet kulesi için bir adet dürbün, en az bir adet ilk yardım çantası, cankurtaran istasyon kulesinin işletmelerde bulunması gerekmektedir. Bu hususlarla birlikte her an can kurtarma maksadıyla kullanılmak üzere motorlu bir teknenin plaj işletmelerinde denizde bulundurulması İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu kararlarına dahil edilmelidir.

ae. Sahil ve kıyı işletme/tesislerde, önemine göre bulunması gereken plaj uyarı ve dikkat bayrakları müteakip maddelerdedir.

(1) Cankurtaran görev başında iken; dikdörtgen şeklinde üst yarısı kırmızı alt yarısı sarı renk,

(2) Deniz ve hava şartları iyi iken; dikdörtgen şeklinde düz yeşil renk,

(3) Deniz ve hava şartları orta riskli iken; dikdörtgen şeklinde düz sarı renk,

(4) Deniz ve hava şartları yüksek riskli iken; dikdörtgen şeklinde düz kırmızı renk,

(5) Denize girmek tehlikeli ve yasak iken; 2 adet üst üste çekilmiş dikdörtgen şeklinde kırmızı renk,

(6) Zararlı deniz canlıları (köpekbalığı dışında) var iken; dikdörtgen şeklinde düz mor renk,

(7) Sörf ve motorsuz deniz taşıtları bölge sınırı var olan yere; dikdörtgen şeklinde siyah-beyaz kareli renk,

(8) Sörf ve motorsuz deniz araçlarına kapalı bölge sınırı var olan yerde; dikdörtgen sarı zemin üzerine yuvarlak siyah renk, olması ve sahil/kıyı işletmelerince söz konusu bayrakların renkli olarak tanıtımı maksadıyla hazırlanacak panoları plaj işletmesini kullanan vatandaşlarca görülebilecek yerlerde zorunlu olarak bulundurulması gerekmektedir.

af. İlgili Mülki Amirler tarafından 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince vatandaşların can ve mal emniyet/güvenliklerinin sağlanması maksadıyla yürürlükteki mevzuatta yer almayan konularda genelge yayımlanarak ilave önlem alınabilmektedir.

4. Can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi maksadıyla tavsiye edilen/alınması gerekli tedbirler:

a. Jet-skilerin 18 yaşından küçük ya da alkollü kişilerce kullanılmaması,

b. Jet-ski kullanacak kişilere önceden hazırlanmış denizde can, mal ve seyir güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışlarda bulunulmamasına yönelik uyarılarda bulunulması,

c. Paraşüt teknesinde kullanılacak malzemenin su üstü sporu faaliyeti icrası öncesinde kontrol edilmesi malzemelerin kullanımına uygun olduğuna dair bir formun spor faaliyetinde bulunacak kişilere Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere işletmeyi kullanan kişilerin anlayabileceği bir dilde hazırlanarak imzalatılması ve söz konusu formun işletmede muhafaza edilmesi,

ç. Su üstü sporlarında kullanılan her türlü araç-gereç değişikliğinin ilgili İl/İlçe Sportif Turizm Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmesi,

d. Su altı sporları ile ilgili izin alan işletmelerin, faaliyet icrasından önce isim listelerini (rehber, rehber balıkadam, dalış yapacak kişi isim ve unvanları) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirmesi,

e. Plaj tesislerinde yer alan her bir suüstü sporu parkur alanına ait bir stant kurulması, başka bir yerde masa, sandalye vb. gibi malzemelerin bulundurulmaması vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi can ve mal kayıplarının azalması/önlenmesi açısından önemlidir.

f. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nca yetkilendirilmiş Cankurtarma/Dalış Eğitim Merkezleri tarafından verilen eğitimler neticesinde belgeli cankurtaran olunabilmektedir. Cankurtaranlar, belgesi olmadan yasal olarak çalışamaz. Yetkili cankurtaran eğitim merkezlerine ilişkin bilgilere Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun www.tssf.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

g. Mülki Amirler tarafından, her yıl turizm sezonu öncesinde yapılan İl/İlçe Sportif Turizm Kurulu toplantılarında kendi sorumluluk sahalarında icra edilecek faaliyetler kapsamında vatandaş, turistlerin can ve mal emniyetlerinin sağlanması maksadıyla bu broşürde belirtilen hususların göz önüne alınmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

5. Plaj, su üstü ve su altı sporları işletmeleri ile bu tür yerlerden yararlanan vatandaşlarımız ve turistlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanabilmesi maksadıyla söz konusu mevzuat ve genelgelere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

İLGİLİ MEVZUATA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu,
2. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
3. 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu,
4. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
5. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü,
6. 24 Temmuz 2009 tarihli, 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği,
7. 23 Şubat 2011 tarihli, 27855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği,
8. 03 Mart 1990 tarihli, 20450 sayılı Türk Karasularında Sportif Amaçlarla Yapılacak Aletli Dalışlara ilişkin Yönetmeliği,
9. 28 Ocak 2008 tarihli, 26063 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren sayılı Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtarma Yönetmeliği,
10. 20 Ağustos 2008 tarihli Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Cankurtaran Talimatı,
11. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23 Mayıs 2005 tarihli, 210101704-2005/1 sayılı ve “Su Üstü Sporları ile İlgili Güvenlik Kuralları” konulu Genelgesi,
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24 Şubat 2009 tarihli, B050iLi0070002.440.449/1678 sayılı ve “Cankurtaran Bulundurulması” konulu yazısı.